2011-03-12_European_Turtle_Dove_Streptopelia_turtur_Zomertortel_1903

slides/2011-03-12_European_Turtle_Dove_Streptopelia_turtur_Zomertortel_1903.jpg  2011-03-12_European_Turtle_Dove_Streptopelia_turtur_Zomertortel_1903

Description: 2012.06.03.123733 Streptopelia turtur
EXIF/IPTC: Resolution: 800 x 533 Keywords: 1 Family Columbidae, 26 ORDER COLUMBIFORMES, European Turtle Dove, Turtle Dove (Streptopelia turtur), Zomertortel Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Caption: Streptopelia turtur Country: Gambia