2011-04-02_Red-cheeked_Cordon-bleu_Uraeginthus_bengalus_Blauwfazantje-_1

slides/2011-04-02_Red-cheeked_Cordon-bleu_Uraeginthus_bengalus_Blauwfazantje-_1.jpg  2011-04-02_Red-cheeked_Cordon-bleu_Uraeginthus_bengalus_Blauwfazantje-_1

Description: 2012.06.03.200935 Uraeginthus bengalus
EXIF/IPTC: Resolution: 800 x 547 Keywords: 111 Family Estrildidae, 40 ORDER PASSERIFORMES, Red-cheeked Cordon-bleu Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Caption: Uraeginthus bengalus Country: Gambia