2012-06-03_Red-cheeked_Cordon-bleu_Uraeginthus_bengalus_Blauwfazantje-_425

slides/2012-06-03_Red-cheeked_Cordon-bleu_Uraeginthus_bengalus_Blauwfazantje-_425.jpg  2012-06-03_Red-cheeked_Cordon-bleu_Uraeginthus_bengalus_Blauwfazantje-_425

Description: 2012.06.03.175234 Uraeginthus bengalus
EXIF/IPTC: Resolution: 800 x 533 Keywords: 111 Family Estrildidae, 40 ORDER PASSERIFORMES, Red-cheeked Cordon-bleu Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Caption: Uraeginthus bengalus Country: Gambia